Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan SoftwarePartners Zuid bv (verder SPZ) als zelfstandige entiteit eigenaar is (verder site(s)). Door een site van SPZ te gebruiken geeft u aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze disclaimer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica en andere objecten), en de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site(s), of de inhoud daarvan is uitdrukkelijk verboden. Het is met name, maar niet uitsluitend, verboden de webpagina of de inhoud daarvan (tijdelijk) te kopiƫren, verspreiden, wijzigen, verhandelen, exploiteren, heruitgeven, of zich anderszins voor (semi-) commerciƫle doeleinden toe te eigenen. Een dergelijk gebruik van gegevens zonder vooraf schriftelijke toestemming van SPZ daartoe te hebben verkregen, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Het is slechts toegestaan een hyperlink, waarbij verwezen wordt naar een van de site(s), aan te brengen indien SPZ daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend.

SPZ behoudt zich het recht voor om schade voortvloeiend uit hierboven beschreven, niet-toegestaan gebruik te verhalen op veroorzaker(s) van die schade.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die SPZ aan de samenstelling van haar site(s) besteedt, geeft SPZ geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud van de site(s) kunnen geen rechten worden ontleend.

SPZ is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze site(s) aangeboden informatie.